blob: 1a2be7c6895d811be12083b5dab49f92cfb8791f [file] [log] [blame]
# x86 Opcode Maps
#
# This is (mostly) based on following documentations.
# - Intel(R) 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Vol.2C
# (#326018-047US, June 2013)
#
#<Opcode maps>
# Table: table-name
# Referrer: escaped-name
# AVXcode: avx-code
# opcode: mnemonic|GrpXXX [operand1[,operand2...]] [(extra1)[,(extra2)...] [| 2nd-mnemonic ...]
# (or)
# opcode: escape # escaped-name
# EndTable
#
#<group maps>
# GrpTable: GrpXXX
# reg: mnemonic [operand1[,operand2...]] [(extra1)[,(extra2)...] [| 2nd-mnemonic ...]
# EndTable
#
# AVX Superscripts
# (v): this opcode requires VEX prefix.
# (v1): this opcode only supports 128bit VEX.
#
# Last Prefix Superscripts
# - (66): the last prefix is 0x66
# - (F3): the last prefix is 0xF3
# - (F2): the last prefix is 0xF2
# - (!F3) : the last prefix is not 0xF3 (including non-last prefix case)
# - (66&F2): Both 0x66 and 0xF2 prefixes are specified.
Table: one byte opcode
Referrer:
AVXcode:
# 0x00 - 0x0f
00: ADD Eb,Gb
01: ADD Ev,Gv
02: ADD Gb,Eb
03: ADD Gv,Ev
04: ADD AL,Ib
05: ADD rAX,Iz
06: PUSH ES (i64)
07: POP ES (i64)
08: OR Eb,Gb
09: OR Ev,Gv
0a: OR Gb,Eb
0b: OR Gv,Ev
0c: OR AL,Ib
0d: OR rAX,Iz
0e: PUSH CS (i64)
0f: escape # 2-byte escape
# 0x10 - 0x1f
10: ADC Eb,Gb
11: ADC Ev,Gv
12: ADC Gb,Eb
13: ADC Gv,Ev
14: ADC AL,Ib
15: ADC rAX,Iz
16: PUSH SS (i64)
17: POP SS (i64)
18: SBB Eb,Gb
19: SBB Ev,Gv
1a: SBB Gb,Eb
1b: SBB Gv,Ev
1c: SBB AL,Ib
1d: SBB rAX,Iz
1e: PUSH DS (i64)
1f: POP DS (i64)
# 0x20 - 0x2f
20: AND Eb,Gb
21: AND Ev,Gv
22: AND Gb,Eb
23: AND Gv,Ev
24: AND AL,Ib
25: AND rAx,Iz
26: SEG=ES (Prefix)
27: DAA (i64)
28: SUB Eb,Gb
29: SUB Ev,Gv
2a: SUB Gb,Eb
2b: SUB Gv,Ev
2c: SUB AL,Ib
2d: SUB rAX,Iz
2e: SEG=CS (Prefix)
2f: DAS (i64)
# 0x30 - 0x3f
30: XOR Eb,Gb
31: XOR Ev,Gv
32: XOR Gb,Eb
33: XOR Gv,Ev
34: XOR AL,Ib
35: XOR rAX,Iz
36: SEG=SS (Prefix)
37: AAA (i64)
38: CMP Eb,Gb
39: CMP Ev,Gv
3a: CMP Gb,Eb
3b: CMP Gv,Ev
3c: CMP AL,Ib
3d: CMP rAX,Iz
3e: SEG=DS (Prefix)
3f: AAS (i64)
# 0x40 - 0x4f
40: INC eAX (i64) | REX (o64)
41: INC eCX (i64) | REX.B (o64)
42: INC eDX (i64) | REX.X (o64)
43: INC eBX (i64) | REX.XB (o64)
44: INC eSP (i64) | REX.R (o64)
45: INC eBP (i64) | REX.RB (o64)
46: INC eSI (i64) | REX.RX (o64)
47: INC eDI (i64) | REX.RXB (o64)
48: DEC eAX (i64) | REX.W (o64)
49: DEC eCX (i64) | REX.WB (o64)
4a: DEC eDX (i64) | REX.WX (o64)
4b: DEC eBX (i64) | REX.WXB (o64)
4c: DEC eSP (i64) | REX.WR (o64)
4d: DEC eBP (i64) | REX.WRB (o64)
4e: DEC eSI (i64) | REX.WRX (o64)
4f: DEC eDI (i64) | REX.WRXB (o64)
# 0x50 - 0x5f
50: PUSH rAX/r8 (d64)
51: PUSH rCX/r9 (d64)
52: PUSH rDX/r10 (d64)
53: PUSH rBX/r11 (d64)
54: PUSH rSP/r12 (d64)
55: PUSH rBP/r13 (d64)
56: PUSH rSI/r14 (d64)
57: PUSH rDI/r15 (d64)
58: POP rAX/r8 (d64)
59: POP rCX/r9 (d64)
5a: POP rDX/r10 (d64)
5b: POP rBX/r11 (d64)
5c: POP rSP/r12 (d64)
5d: POP rBP/r13 (d64)
5e: POP rSI/r14 (d64)
5f: POP rDI/r15 (d64)
# 0x60 - 0x6f
60: PUSHA/PUSHAD (i64)
61: POPA/POPAD (i64)
62: BOUND Gv,Ma (i64)
63: ARPL Ew,Gw (i64) | MOVSXD Gv,Ev (o64)
64: SEG=FS (Prefix)
65: SEG=GS (Prefix)
66: Operand-Size (Prefix)
67: Address-Size (Prefix)
68: PUSH Iz (d64)
69: IMUL Gv,Ev,Iz
6a: PUSH Ib (d64)
6b: IMUL Gv,Ev,Ib
6c: INS/INSB Yb,DX
6d: INS/INSW/INSD Yz,DX
6e: OUTS/OUTSB DX,Xb
6f: OUTS/OUTSW/OUTSD DX,Xz
# 0x70 - 0x7f
70: JO Jb
71: JNO Jb
72: JB/JNAE/JC Jb
73: JNB/JAE/JNC Jb
74: JZ/JE Jb
75: JNZ/JNE Jb
76: JBE/JNA Jb
77: JNBE/JA Jb
78: JS Jb
79: JNS Jb
7a: JP/JPE Jb
7b: JNP/JPO Jb
7c: JL/JNGE Jb
7d: JNL/JGE Jb
7e: JLE/JNG Jb
7f: JNLE/JG Jb
# 0x80 - 0x8f
80: Grp1 Eb,Ib (1A)
81: Grp1 Ev,Iz (1A)
82: Grp1 Eb,Ib (1A),(i64)
83: Grp1 Ev,Ib (1A)
84: TEST Eb,Gb
85: TEST Ev,Gv
86: XCHG Eb,Gb
87: XCHG Ev,Gv
88: MOV Eb,Gb
89: MOV Ev,Gv
8a: MOV Gb,Eb
8b: MOV Gv,Ev
8c: MOV Ev,Sw
8d: LEA Gv,M
8e: MOV Sw,Ew
8f: Grp1A (1A) | POP Ev (d64)
# 0x90 - 0x9f
90: NOP | PAUSE (F3) | XCHG r8,rAX
91: XCHG rCX/r9,rAX
92: XCHG rDX/r10,rAX
93: XCHG rBX/r11,rAX
94: XCHG rSP/r12,rAX
95: XCHG rBP/r13,rAX
96: XCHG rSI/r14,rAX
97: XCHG rDI/r15,rAX
98: CBW/CWDE/CDQE
99: CWD/CDQ/CQO
9a: CALLF Ap (i64)
9b: FWAIT/WAIT
9c: PUSHF/D/Q Fv (d64)
9d: POPF/D/Q Fv (d64)
9e: SAHF
9f: LAHF
# 0xa0 - 0xaf
a0: MOV AL,Ob
a1: MOV rAX,Ov
a2: MOV Ob,AL
a3: MOV Ov,rAX
a4: MOVS/B Yb,Xb
a5: MOVS/W/D/Q Yv,Xv
a6: CMPS/B Xb,Yb
a7: CMPS/W/D Xv,Yv
a8: TEST AL,Ib
a9: TEST rAX,Iz
aa: STOS/B Yb,AL
ab: STOS/W/D/Q Yv,rAX
ac: LODS/B AL,Xb
ad: LODS/W/D/Q rAX,Xv
ae: SCAS/B AL,Yb
# Note: The May 2011 Intel manual shows Xv for the second parameter of the
# next instruction but Yv is correct
af: SCAS/W/D/Q rAX,Yv
# 0xb0 - 0xbf
b0: MOV AL/R8L,Ib
b1: MOV CL/R9L,Ib
b2: MOV DL/R10L,Ib
b3: MOV BL/R11L,Ib
b4: MOV AH/R12L,Ib
b5: MOV CH/R13L,Ib
b6: MOV DH/R14L,Ib
b7: MOV BH/R15L,Ib
b8: MOV rAX/r8,Iv
b9: MOV rCX/r9,Iv
ba: MOV rDX/r10,Iv
bb: MOV rBX/r11,Iv
bc: MOV rSP/r12,Iv
bd: MOV rBP/r13,Iv
be: MOV rSI/r14,Iv
bf: MOV rDI/r15,Iv
# 0xc0 - 0xcf
c0: Grp2 Eb,Ib (1A)
c1: Grp2 Ev,Ib (1A)
c2: RETN Iw (f64)
c3: RETN
c4: LES Gz,Mp (i64) | VEX+2byte (Prefix)
c5: LDS Gz,Mp (i64) | VEX+1byte (Prefix)
c6: Grp11A Eb,Ib (1A)
c7: Grp11B Ev,Iz (1A)
c8: ENTER Iw,Ib
c9: LEAVE (d64)
ca: RETF Iw
cb: RETF
cc: INT3
cd: INT Ib
ce: INTO (i64)
cf: IRET/D/Q
# 0xd0 - 0xdf
d0: Grp2 Eb,1 (1A)
d1: Grp2 Ev,1 (1A)
d2: Grp2 Eb,CL (1A)
d3: Grp2 Ev,CL (1A)
d4: AAM Ib (i64)
d5: AAD Ib (i64)
d6:
d7: XLAT/XLATB
d8: ESC
d9: ESC
da: ESC
db: ESC
dc: ESC
dd: ESC
de: ESC
df: ESC
# 0xe0 - 0xef
e0: LOOPNE/LOOPNZ Jb (f64)
e1: LOOPE/LOOPZ Jb (f64)
e2: LOOP Jb (f64)
e3: JrCXZ Jb (f64)
e4: IN AL,Ib
e5: IN eAX,Ib
e6: OUT Ib,AL
e7: OUT Ib,eAX
e8: CALL Jz (f64)
e9: JMP-near Jz (f64)
ea: JMP-far Ap (i64)
eb: JMP-short Jb (f64)
ec: IN AL,DX
ed: IN eAX,DX
ee: OUT DX,AL
ef: OUT DX,eAX
# 0xf0 - 0xff
f0: LOCK (Prefix)
f1:
f2: REPNE (Prefix) | XACQUIRE (Prefix)
f3: REP/REPE (Prefix) | XRELEASE (Prefix)
f4: HLT
f5: CMC
f6: Grp3_1 Eb (1A)
f7: Grp3_2 Ev (1A)
f8: CLC
f9: STC
fa: CLI
fb: STI
fc: CLD
fd: STD
fe: Grp4 (1A)
ff: Grp5 (1A)
EndTable
Table: 2-byte opcode (0x0f)
Referrer: 2-byte escape
AVXcode: 1
# 0x0f 0x00-0x0f
00: Grp6 (1A)
01: Grp7 (1A)
02: LAR Gv,Ew
03: LSL Gv,Ew
04:
05: SYSCALL (o64)
06: CLTS
07: SYSRET (o64)
08: INVD
09: WBINVD
0a:
0b: UD2 (1B)
0c:
# AMD's prefetch group. Intel supports prefetchw(/1) only.
0d: GrpP
0e: FEMMS
# 3DNow! uses the last imm byte as opcode extension.
0f: 3DNow! Pq,Qq,Ib
# 0x0f 0x10-0x1f
# NOTE: According to Intel SDM opcode map, vmovups and vmovupd has no operands
# but it actually has operands. And also, vmovss and vmovsd only accept 128bit.
# MOVSS/MOVSD has too many forms(3) on SDM. This map just shows a typical form.
# Many AVX instructions lack v1 superscript, according to Intel AVX-Prgramming
# Reference A.1
10: vmovups Vps,Wps | vmovupd Vpd,Wpd (66) | vmovss Vx,Hx,Wss (F3),(v1) | vmovsd Vx,Hx,Wsd (F2),(v1)
11: vmovups Wps,Vps | vmovupd Wpd,Vpd (66) | vmovss Wss,Hx,Vss (F3),(v1) | vmovsd Wsd,Hx,Vsd (F2),(v1)
12: vmovlps Vq,Hq,Mq (v1) | vmovhlps Vq,Hq,Uq (v1) | vmovlpd Vq,Hq,Mq (66),(v1) | vmovsldup Vx,Wx (F3) | vmovddup Vx,Wx (F2)
13: vmovlps Mq,Vq (v1) | vmovlpd Mq,Vq (66),(v1)
14: vunpcklps Vx,Hx,Wx | vunpcklpd Vx,Hx,Wx (66)
15: vunpckhps Vx,Hx,Wx | vunpckhpd Vx,Hx,Wx (66)
16: vmovhps Vdq,Hq,Mq (v1) | vmovlhps Vdq,Hq,Uq (v1) | vmovhpd Vdq,Hq,Mq (66),(v1) | vmovshdup Vx,Wx (F3)
17: vmovhps Mq,Vq (v1) | vmovhpd Mq,Vq (66),(v1)
18: Grp16 (1A)
19:
1a: BNDCL Ev,Gv | BNDCU Ev,Gv | BNDMOV Gv,Ev | BNDLDX Gv,Ev,Gv
1b: BNDCN Ev,Gv | BNDMOV Ev,Gv | BNDMK Gv,Ev | BNDSTX Ev,GV,Gv
1c:
1d:
1e:
1f: NOP Ev
# 0x0f 0x20-0x2f
20: MOV Rd,Cd
21: MOV Rd,Dd
22: MOV Cd,Rd
23: MOV Dd,Rd
24:
25:
26:
27:
28: vmovaps Vps,Wps | vmovapd Vpd,Wpd (66)
29: vmovaps Wps,Vps | vmovapd Wpd,Vpd (66)
2a: cvtpi2ps Vps,Qpi | cvtpi2pd Vpd,Qpi (66) | vcvtsi2ss Vss,Hss,Ey (F3),(v1) | vcvtsi2sd Vsd,Hsd,Ey (F2),(v1)
2b: vmovntps Mps,Vps | vmovntpd Mpd,Vpd (66)
2c: cvttps2pi Ppi,Wps | cvttpd2pi Ppi,Wpd (66) | vcvttss2si Gy,Wss (F3),(v1) | vcvttsd2si Gy,Wsd (F2),(v1)
2d: cvtps2pi Ppi,Wps | cvtpd2pi Qpi,Wpd (66) | vcvtss2si Gy,Wss (F3),(v1) | vcvtsd2si Gy,Wsd (F2),(v1)
2e: vucomiss Vss,Wss (v1) | vucomisd Vsd,Wsd (66),(v1)
2f: vcomiss Vss,Wss (v1) | vcomisd Vsd,Wsd (66),(v1)
# 0x0f 0x30-0x3f
30: WRMSR
31: RDTSC
32: RDMSR
33: RDPMC
34: SYSENTER
35: SYSEXIT
36:
37: GETSEC
38: escape # 3-byte escape 1
39:
3a: escape # 3-byte escape 2
3b:
3c:
3d:
3e:
3f:
# 0x0f 0x40-0x4f
40: CMOVO Gv,Ev
41: CMOVNO Gv,Ev
42: CMOVB/C/NAE Gv,Ev
43: CMOVAE/NB/NC Gv,Ev
44: CMOVE/Z Gv,Ev
45: CMOVNE/NZ Gv,Ev
46: CMOVBE/NA Gv,Ev
47: CMOVA/NBE Gv,Ev
48: CMOVS Gv,Ev
49: CMOVNS Gv,Ev
4a: CMOVP/PE Gv,Ev
4b: CMOVNP/PO Gv,Ev
4c: CMOVL/NGE Gv,Ev
4d: CMOVNL/GE Gv,Ev
4e: CMOVLE/NG Gv,Ev
4f: CMOVNLE/G Gv,Ev
# 0x0f 0x50-0x5f
50: vmovmskps Gy,Ups | vmovmskpd Gy,Upd (66)
51: vsqrtps Vps,Wps | vsqrtpd Vpd,Wpd (66) | vsqrtss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vsqrtsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
52: vrsqrtps Vps,Wps | vrsqrtss Vss,Hss,Wss (F3),(v1)
53: vrcpps Vps,Wps | vrcpss Vss,Hss,Wss (F3),(v1)
54: vandps Vps,Hps,Wps | vandpd Vpd,Hpd,Wpd (66)
55: vandnps Vps,Hps,Wps | vandnpd Vpd,Hpd,Wpd (66)
56: vorps Vps,Hps,Wps | vorpd Vpd,Hpd,Wpd (66)
57: vxorps Vps,Hps,Wps | vxorpd Vpd,Hpd,Wpd (66)
58: vaddps Vps,Hps,Wps | vaddpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vaddss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vaddsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
59: vmulps Vps,Hps,Wps | vmulpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vmulss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vmulsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
5a: vcvtps2pd Vpd,Wps | vcvtpd2ps Vps,Wpd (66) | vcvtss2sd Vsd,Hx,Wss (F3),(v1) | vcvtsd2ss Vss,Hx,Wsd (F2),(v1)
5b: vcvtdq2ps Vps,Wdq | vcvtps2dq Vdq,Wps (66) | vcvttps2dq Vdq,Wps (F3)
5c: vsubps Vps,Hps,Wps | vsubpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vsubss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vsubsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
5d: vminps Vps,Hps,Wps | vminpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vminss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vminsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
5e: vdivps Vps,Hps,Wps | vdivpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vdivss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vdivsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
5f: vmaxps Vps,Hps,Wps | vmaxpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vmaxss Vss,Hss,Wss (F3),(v1) | vmaxsd Vsd,Hsd,Wsd (F2),(v1)
# 0x0f 0x60-0x6f
60: punpcklbw Pq,Qd | vpunpcklbw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
61: punpcklwd Pq,Qd | vpunpcklwd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
62: punpckldq Pq,Qd | vpunpckldq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
63: packsswb Pq,Qq | vpacksswb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
64: pcmpgtb Pq,Qq | vpcmpgtb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
65: pcmpgtw Pq,Qq | vpcmpgtw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
66: pcmpgtd Pq,Qq | vpcmpgtd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
67: packuswb Pq,Qq | vpackuswb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
68: punpckhbw Pq,Qd | vpunpckhbw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
69: punpckhwd Pq,Qd | vpunpckhwd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
6a: punpckhdq Pq,Qd | vpunpckhdq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
6b: packssdw Pq,Qd | vpackssdw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
6c: vpunpcklqdq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
6d: vpunpckhqdq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
6e: movd/q Pd,Ey | vmovd/q Vy,Ey (66),(v1)
6f: movq Pq,Qq | vmovdqa Vx,Wx (66) | vmovdqu Vx,Wx (F3)
# 0x0f 0x70-0x7f
70: pshufw Pq,Qq,Ib | vpshufd Vx,Wx,Ib (66),(v1) | vpshufhw Vx,Wx,Ib (F3),(v1) | vpshuflw Vx,Wx,Ib (F2),(v1)
71: Grp12 (1A)
72: Grp13 (1A)
73: Grp14 (1A)
74: pcmpeqb Pq,Qq | vpcmpeqb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
75: pcmpeqw Pq,Qq | vpcmpeqw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
76: pcmpeqd Pq,Qq | vpcmpeqd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
# Note: Remove (v), because vzeroall and vzeroupper becomes emms without VEX.
77: emms | vzeroupper | vzeroall
78: VMREAD Ey,Gy
79: VMWRITE Gy,Ey
7a:
7b:
7c: vhaddpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vhaddps Vps,Hps,Wps (F2)
7d: vhsubpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vhsubps Vps,Hps,Wps (F2)
7e: movd/q Ey,Pd | vmovd/q Ey,Vy (66),(v1) | vmovq Vq,Wq (F3),(v1)
7f: movq Qq,Pq | vmovdqa Wx,Vx (66) | vmovdqu Wx,Vx (F3)
# 0x0f 0x80-0x8f
80: JO Jz (f64)
81: JNO Jz (f64)
82: JB/JC/JNAE Jz (f64)
83: JAE/JNB/JNC Jz (f64)
84: JE/JZ Jz (f64)
85: JNE/JNZ Jz (f64)
86: JBE/JNA Jz (f64)
87: JA/JNBE Jz (f64)
88: JS Jz (f64)
89: JNS Jz (f64)
8a: JP/JPE Jz (f64)
8b: JNP/JPO Jz (f64)
8c: JL/JNGE Jz (f64)
8d: JNL/JGE Jz (f64)
8e: JLE/JNG Jz (f64)
8f: JNLE/JG Jz (f64)
# 0x0f 0x90-0x9f
90: SETO Eb
91: SETNO Eb
92: SETB/C/NAE Eb
93: SETAE/NB/NC Eb
94: SETE/Z Eb
95: SETNE/NZ Eb
96: SETBE/NA Eb
97: SETA/NBE Eb
98: SETS Eb
99: SETNS Eb
9a: SETP/PE Eb
9b: SETNP/PO Eb
9c: SETL/NGE Eb
9d: SETNL/GE Eb
9e: SETLE/NG Eb
9f: SETNLE/G Eb
# 0x0f 0xa0-0xaf
a0: PUSH FS (d64)
a1: POP FS (d64)
a2: CPUID
a3: BT Ev,Gv
a4: SHLD Ev,Gv,Ib
a5: SHLD Ev,Gv,CL
a6: GrpPDLK
a7: GrpRNG
a8: PUSH GS (d64)
a9: POP GS (d64)
aa: RSM
ab: BTS Ev,Gv
ac: SHRD Ev,Gv,Ib
ad: SHRD Ev,Gv,CL
ae: Grp15 (1A),(1C)
af: IMUL Gv,Ev
# 0x0f 0xb0-0xbf
b0: CMPXCHG Eb,Gb
b1: CMPXCHG Ev,Gv
b2: LSS Gv,Mp
b3: BTR Ev,Gv
b4: LFS Gv,Mp
b5: LGS Gv,Mp
b6: MOVZX Gv,Eb
b7: MOVZX Gv,Ew
b8: JMPE (!F3) | POPCNT Gv,Ev (F3)
b9: Grp10 (1A)
ba: Grp8 Ev,Ib (1A)
bb: BTC Ev,Gv
bc: BSF Gv,Ev (!F3) | TZCNT Gv,Ev (F3)
bd: BSR Gv,Ev (!F3) | LZCNT Gv,Ev (F3)
be: MOVSX Gv,Eb
bf: MOVSX Gv,Ew
# 0x0f 0xc0-0xcf
c0: XADD Eb,Gb
c1: XADD Ev,Gv
c2: vcmpps Vps,Hps,Wps,Ib | vcmppd Vpd,Hpd,Wpd,Ib (66) | vcmpss Vss,Hss,Wss,Ib (F3),(v1) | vcmpsd Vsd,Hsd,Wsd,Ib (F2),(v1)
c3: movnti My,Gy
c4: pinsrw Pq,Ry/Mw,Ib | vpinsrw Vdq,Hdq,Ry/Mw,Ib (66),(v1)
c5: pextrw Gd,Nq,Ib | vpextrw Gd,Udq,Ib (66),(v1)
c6: vshufps Vps,Hps,Wps,Ib | vshufpd Vpd,Hpd,Wpd,Ib (66)
c7: Grp9 (1A)
c8: BSWAP RAX/EAX/R8/R8D
c9: BSWAP RCX/ECX/R9/R9D
ca: BSWAP RDX/EDX/R10/R10D
cb: BSWAP RBX/EBX/R11/R11D
cc: BSWAP RSP/ESP/R12/R12D
cd: BSWAP RBP/EBP/R13/R13D
ce: BSWAP RSI/ESI/R14/R14D
cf: BSWAP RDI/EDI/R15/R15D
# 0x0f 0xd0-0xdf
d0: vaddsubpd Vpd,Hpd,Wpd (66) | vaddsubps Vps,Hps,Wps (F2)
d1: psrlw Pq,Qq | vpsrlw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
d2: psrld Pq,Qq | vpsrld Vx,Hx,Wx (66),(v1)
d3: psrlq Pq,Qq | vpsrlq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
d4: paddq Pq,Qq | vpaddq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
d5: pmullw Pq,Qq | vpmullw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
d6: vmovq Wq,Vq (66),(v1) | movq2dq Vdq,Nq (F3) | movdq2q Pq,Uq (F2)
d7: pmovmskb Gd,Nq | vpmovmskb Gd,Ux (66),(v1)
d8: psubusb Pq,Qq | vpsubusb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
d9: psubusw Pq,Qq | vpsubusw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
da: pminub Pq,Qq | vpminub Vx,Hx,Wx (66),(v1)
db: pand Pq,Qq | vpand Vx,Hx,Wx (66),(v1)
dc: paddusb Pq,Qq | vpaddusb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
dd: paddusw Pq,Qq | vpaddusw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
de: pmaxub Pq,Qq | vpmaxub Vx,Hx,Wx (66),(v1)
df: pandn Pq,Qq | vpandn Vx,Hx,Wx (66),(v1)
# 0x0f 0xe0-0xef
e0: pavgb Pq,Qq | vpavgb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e1: psraw Pq,Qq | vpsraw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e2: psrad Pq,Qq | vpsrad Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e3: pavgw Pq,Qq | vpavgw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e4: pmulhuw Pq,Qq | vpmulhuw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e5: pmulhw Pq,Qq | vpmulhw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e6: vcvttpd2dq Vx,Wpd (66) | vcvtdq2pd Vx,Wdq (F3) | vcvtpd2dq Vx,Wpd (F2)
e7: movntq Mq,Pq | vmovntdq Mx,Vx (66)
e8: psubsb Pq,Qq | vpsubsb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
e9: psubsw Pq,Qq | vpsubsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
ea: pminsw Pq,Qq | vpminsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
eb: por Pq,Qq | vpor Vx,Hx,Wx (66),(v1)
ec: paddsb Pq,Qq | vpaddsb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
ed: paddsw Pq,Qq | vpaddsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
ee: pmaxsw Pq,Qq | vpmaxsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
ef: pxor Pq,Qq | vpxor Vx,Hx,Wx (66),(v1)
# 0x0f 0xf0-0xff
f0: vlddqu Vx,Mx (F2)
f1: psllw Pq,Qq | vpsllw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f2: pslld Pq,Qq | vpslld Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f3: psllq Pq,Qq | vpsllq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f4: pmuludq Pq,Qq | vpmuludq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f5: pmaddwd Pq,Qq | vpmaddwd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f6: psadbw Pq,Qq | vpsadbw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f7: maskmovq Pq,Nq | vmaskmovdqu Vx,Ux (66),(v1)
f8: psubb Pq,Qq | vpsubb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
f9: psubw Pq,Qq | vpsubw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
fa: psubd Pq,Qq | vpsubd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
fb: psubq Pq,Qq | vpsubq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
fc: paddb Pq,Qq | vpaddb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
fd: paddw Pq,Qq | vpaddw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
fe: paddd Pq,Qq | vpaddd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
ff:
EndTable
Table: 3-byte opcode 1 (0x0f 0x38)
Referrer: 3-byte escape 1
AVXcode: 2
# 0x0f 0x38 0x00-0x0f
00: pshufb Pq,Qq | vpshufb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
01: phaddw Pq,Qq | vphaddw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
02: phaddd Pq,Qq | vphaddd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
03: phaddsw Pq,Qq | vphaddsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
04: pmaddubsw Pq,Qq | vpmaddubsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
05: phsubw Pq,Qq | vphsubw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
06: phsubd Pq,Qq | vphsubd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
07: phsubsw Pq,Qq | vphsubsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
08: psignb Pq,Qq | vpsignb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
09: psignw Pq,Qq | vpsignw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
0a: psignd Pq,Qq | vpsignd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
0b: pmulhrsw Pq,Qq | vpmulhrsw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
0c: vpermilps Vx,Hx,Wx (66),(v)
0d: vpermilpd Vx,Hx,Wx (66),(v)
0e: vtestps Vx,Wx (66),(v)
0f: vtestpd Vx,Wx (66),(v)
# 0x0f 0x38 0x10-0x1f
10: pblendvb Vdq,Wdq (66)
11:
12:
13: vcvtph2ps Vx,Wx,Ib (66),(v)
14: blendvps Vdq,Wdq (66)
15: blendvpd Vdq,Wdq (66)
16: vpermps Vqq,Hqq,Wqq (66),(v)
17: vptest Vx,Wx (66)
18: vbroadcastss Vx,Wd (66),(v)
19: vbroadcastsd Vqq,Wq (66),(v)
1a: vbroadcastf128 Vqq,Mdq (66),(v)
1b:
1c: pabsb Pq,Qq | vpabsb Vx,Wx (66),(v1)
1d: pabsw Pq,Qq | vpabsw Vx,Wx (66),(v1)
1e: pabsd Pq,Qq | vpabsd Vx,Wx (66),(v1)
1f:
# 0x0f 0x38 0x20-0x2f
20: vpmovsxbw Vx,Ux/Mq (66),(v1)
21: vpmovsxbd Vx,Ux/Md (66),(v1)
22: vpmovsxbq Vx,Ux/Mw (66),(v1)
23: vpmovsxwd Vx,Ux/Mq (66),(v1)
24: vpmovsxwq Vx,Ux/Md (66),(v1)
25: vpmovsxdq Vx,Ux/Mq (66),(v1)
26:
27:
28: vpmuldq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
29: vpcmpeqq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
2a: vmovntdqa Vx,Mx (66),(v1)
2b: vpackusdw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
2c: vmaskmovps Vx,Hx,Mx (66),(v)
2d: vmaskmovpd Vx,Hx,Mx (66),(v)
2e: vmaskmovps Mx,Hx,Vx (66),(v)
2f: vmaskmovpd Mx,Hx,Vx (66),(v)
# 0x0f 0x38 0x30-0x3f
30: vpmovzxbw Vx,Ux/Mq (66),(v1)
31: vpmovzxbd Vx,Ux/Md (66),(v1)
32: vpmovzxbq Vx,Ux/Mw (66),(v1)
33: vpmovzxwd Vx,Ux/Mq (66),(v1)
34: vpmovzxwq Vx,Ux/Md (66),(v1)
35: vpmovzxdq Vx,Ux/Mq (66),(v1)
36: vpermd Vqq,Hqq,Wqq (66),(v)
37: vpcmpgtq Vx,Hx,Wx (66),(v1)
38: vpminsb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
39: vpminsd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
3a: vpminuw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
3b: vpminud Vx,Hx,Wx (66),(v1)
3c: vpmaxsb Vx,Hx,Wx (66),(v1)
3d: vpmaxsd Vx,Hx,Wx (66),(v1)
3e: vpmaxuw Vx,Hx,Wx (66),(v1)
3f: vpmaxud Vx,Hx,Wx (66),(v1)
# 0x0f 0x38 0x40-0x8f
40: vpmulld Vx,Hx,Wx (66),(v1)
41: vphminposuw Vdq,Wdq (66),(v1)
42:
43:
44:
45: vpsrlvd/q Vx,Hx,Wx (66),(v)
46: vpsravd Vx,Hx,Wx (66),(v)
47: vpsllvd/q Vx,Hx,Wx (66),(v)
# Skip 0x48-0x57
58: vpbroadcastd Vx,Wx (66),(v)
59: vpbroadcastq Vx,Wx (66),(v)
5a: vbroadcasti128 Vqq,Mdq (66),(v)
# Skip 0x5b-0x77
78: vpbroadcastb Vx,Wx (66),(v)
79: vpbroadcastw Vx,Wx (66),(v)
# Skip 0x7a-0x7f
80: INVEPT Gy,Mdq (66)
81: INVPID Gy,Mdq (66)
82: INVPCID Gy,Mdq (66)
8c: vpmaskmovd/q Vx,Hx,Mx (66),(v)
8e: vpmaskmovd/q Mx,Vx,Hx (66),(v)
# 0x0f 0x38 0x90-0xbf (FMA)
90: vgatherdd/q Vx,Hx,Wx (66),(v)
91: vgatherqd/q Vx,Hx,Wx (66),(v)
92: vgatherdps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
93: vgatherqps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
94:
95:
96: vfmaddsub132ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
97: vfmsubadd132ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
98: vfmadd132ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
99: vfmadd132ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
9a: vfmsub132ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
9b: vfmsub132ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
9c: vfnmadd132ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
9d: vfnmadd132ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
9e: vfnmsub132ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
9f: vfnmsub132ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
a6: vfmaddsub213ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
a7: vfmsubadd213ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
a8: vfmadd213ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
a9: vfmadd213ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
aa: vfmsub213ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
ab: vfmsub213ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
ac: vfnmadd213ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
ad: vfnmadd213ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
ae: vfnmsub213ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
af: vfnmsub213ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
b6: vfmaddsub231ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
b7: vfmsubadd231ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
b8: vfmadd231ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
b9: vfmadd231ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
ba: vfmsub231ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
bb: vfmsub231ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
bc: vfnmadd231ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
bd: vfnmadd231ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
be: vfnmsub231ps/d Vx,Hx,Wx (66),(v)
bf: vfnmsub231ss/d Vx,Hx,Wx (66),(v),(v1)
# 0x0f 0x38 0xc0-0xff
db: VAESIMC Vdq,Wdq (66),(v1)
dc: VAESENC Vdq,Hdq,Wdq (66),(v1)
dd: VAESENCLAST Vdq,Hdq,Wdq (66),(v1)
de: VAESDEC Vdq,Hdq,Wdq (66),(v1)
df: VAESDECLAST Vdq,Hdq,Wdq (66),(v1)
f0: MOVBE Gy,My | MOVBE Gw,Mw (66) | CRC32 Gd,Eb (F2) | CRC32 Gd,Eb (66&F2)
f1: MOVBE My,Gy | MOVBE Mw,Gw (66) | CRC32 Gd,Ey (F2) | CRC32 Gd,Ew (66&F2)
f2: ANDN Gy,By,Ey (v)
f3: Grp17 (1A)
f5: BZHI Gy,Ey,By (v) | PEXT Gy,By,Ey (F3),(v) | PDEP Gy,By,Ey (F2),(v)
f6: ADCX Gy,Ey (66) | ADOX Gy,Ey (F3) | MULX By,Gy,rDX,Ey (F2),(v)
f7: BEXTR Gy,Ey,By (v) | SHLX Gy,Ey,By (66),(v) | SARX Gy,Ey,By (F3),(v) | SHRX Gy,Ey,By (F2),(v)
EndTable
Table: 3-byte opcode 2 (0x0f 0x3a)
Referrer: 3-byte escape 2
AVXcode: 3
# 0x0f 0x3a 0x00-0xff
00: vpermq Vqq,Wqq,Ib (66),(v)
01: vpermpd Vqq,Wqq,Ib (66),(v)
02: vpblendd Vx,Hx,Wx,Ib (66),(v)
03:
04: vpermilps Vx,Wx,Ib (66),(v)
05: vpermilpd Vx,Wx,Ib (66),(v)
06: vperm2f128 Vqq,Hqq,Wqq,Ib (66),(v)
07:
08: vroundps Vx,Wx,Ib (66)
09: vroundpd Vx,Wx,Ib (66)
0a: vroundss Vss,Wss,Ib (66),(v1)
0b: vroundsd Vsd,Wsd,Ib (66),(v1)
0c: vblendps Vx,Hx,Wx,Ib (66)
0d: vblendpd Vx,Hx,Wx,Ib (66)
0e: vpblendw Vx,Hx,Wx,Ib (66),(v1)
0f: palignr Pq,Qq,Ib | vpalignr Vx,Hx,Wx,Ib (66),(v1)
14: vpextrb Rd/Mb,Vdq,Ib (66),(v1)
15: vpextrw Rd/Mw,Vdq,Ib (66),(v1)
16: vpextrd/q Ey,Vdq,Ib (66),(v1)
17: vextractps Ed,Vdq,Ib (66),(v1)
18: vinsertf128 Vqq,Hqq,Wqq,Ib (66),(v)
19: vextractf128 Wdq,Vqq,Ib (66),(v)
1d: vcvtps2ph Wx,Vx,Ib (66),(v)
20: vpinsrb Vdq,Hdq,Ry/Mb,Ib (66),(v1)
21: vinsertps Vdq,Hdq,Udq/Md,Ib (66),(v1)
22: vpinsrd/q Vdq,Hdq,Ey,Ib (66),(v1)
38: vinserti128 Vqq,Hqq,Wqq,Ib (66),(v)
39: vextracti128 Wdq,Vqq,Ib (66),(v)
40: vdpps Vx,Hx,Wx,Ib (66)
41: vdppd Vdq,Hdq,Wdq,Ib (66),(v1)
42: vmpsadbw Vx,Hx,Wx,Ib (66),(v1)
44: vpclmulqdq Vdq,Hdq,Wdq,Ib (66),(v1)
46: vperm2i128 Vqq,Hqq,Wqq,Ib (66),(v)
4a: vblendvps Vx,Hx,Wx,Lx (66),(v)
4b: vblendvpd Vx,Hx,Wx,Lx (66),(v)
4c: vpblendvb Vx,Hx,Wx,Lx (66),(v1)
60: vpcmpestrm Vdq,Wdq,Ib (66),(v1)
61: vpcmpestri Vdq,Wdq,Ib (66),(v1)
62: vpcmpistrm Vdq,Wdq,Ib (66),(v1)
63: vpcmpistri Vdq,Wdq,Ib (66),(v1)
df: VAESKEYGEN Vdq,Wdq,Ib (66),(v1)
f0: RORX Gy,Ey,Ib (F2),(v)
EndTable
GrpTable: Grp1
0: ADD
1: OR
2: ADC
3: SBB
4: AND
5: SUB
6: XOR
7: CMP
EndTable
GrpTable: Grp1A
0: POP
EndTable
GrpTable: Grp2
0: ROL
1: ROR
2: RCL
3: RCR
4: SHL/SAL
5: SHR
6:
7: SAR
EndTable
GrpTable: Grp3_1
0: TEST Eb,Ib
1:
2: NOT Eb
3: NEG Eb
4: MUL AL,Eb
5: IMUL AL,Eb
6: DIV AL,Eb
7: IDIV AL,Eb
EndTable
GrpTable: Grp3_2
0: TEST Ev,Iz
1:
2: NOT Ev
3: NEG Ev
4: MUL rAX,Ev
5: IMUL rAX,Ev
6: DIV rAX,Ev
7: IDIV rAX,Ev
EndTable
GrpTable: Grp4
0: INC Eb
1: DEC Eb
EndTable
GrpTable: Grp5
0: INC Ev
1: DEC Ev
2: CALLN Ev (f64)
3: CALLF Ep
4: JMPN Ev (f64)
5: JMPF Mp
6: PUSH Ev (d64)
7:
EndTable
GrpTable: Grp6
0: SLDT Rv/Mw
1: STR Rv/Mw
2: LLDT Ew
3: LTR Ew
4: VERR Ew
5: VERW Ew
EndTable
GrpTable: Grp7
0: SGDT Ms | VMCALL (001),(11B) | VMLAUNCH (010),(11B) | VMRESUME (011),(11B) | VMXOFF (100),(11B)
1: SIDT Ms | MONITOR (000),(11B) | MWAIT (001),(11B) | CLAC (010),(11B) | STAC (011),(11B)
2: LGDT Ms | XGETBV (000),(11B) | XSETBV (001),(11B) | VMFUNC (100),(11B) | XEND (101)(11B) | XTEST (110)(11B)
3: LIDT Ms
4: SMSW Mw/Rv
5:
6: LMSW Ew
7: INVLPG Mb | SWAPGS (o64),(000),(11B) | RDTSCP (001),(11B)
EndTable
GrpTable: Grp8
4: BT
5: BTS
6: BTR
7: BTC
EndTable
GrpTable: Grp9
1: CMPXCHG8B/16B Mq/Mdq
6: VMPTRLD Mq | VMCLEAR Mq (66) | VMXON Mq (F3) | RDRAND Rv (11B)
7: VMPTRST Mq | VMPTRST Mq (F3) | RDSEED Rv (11B)
EndTable
GrpTable: Grp10
EndTable
# Grp11A and Grp11B are expressed as Grp11 in Intel SDM
GrpTable: Grp11A
0: MOV Eb,Ib
7: XABORT Ib (000),(11B)
EndTable
GrpTable: Grp11B
0: MOV Eb,Iz
7: XBEGIN Jz (000),(11B)
EndTable
GrpTable: Grp12
2: psrlw Nq,Ib (11B) | vpsrlw Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
4: psraw Nq,Ib (11B) | vpsraw Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
6: psllw Nq,Ib (11B) | vpsllw Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
EndTable
GrpTable: Grp13
2: psrld Nq,Ib (11B) | vpsrld Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
4: psrad Nq,Ib (11B) | vpsrad Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
6: pslld Nq,Ib (11B) | vpslld Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
EndTable
GrpTable: Grp14
2: psrlq Nq,Ib (11B) | vpsrlq Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
3: vpsrldq Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
6: psllq Nq,Ib (11B) | vpsllq Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
7: vpslldq Hx,Ux,Ib (66),(11B),(v1)
EndTable
GrpTable: Grp15
0: fxsave | RDFSBASE Ry (F3),(11B)
1: fxstor | RDGSBASE Ry (F3),(11B)
2: vldmxcsr Md (v1) | WRFSBASE Ry (F3),(11B)
3: vstmxcsr Md (v1) | WRGSBASE Ry (F3),(11B)
4: XSAVE
5: XRSTOR | lfence (11B)
6: XSAVEOPT | mfence (11B)
7: clflush | sfence (11B)
EndTable
GrpTable: Grp16
0: prefetch NTA
1: prefetch T0
2: prefetch T1
3: prefetch T2
EndTable
GrpTable: Grp17
1: BLSR By,Ey (v)
2: BLSMSK By,Ey (v)
3: BLSI By,Ey (v)
EndTable
# AMD's Prefetch Group
GrpTable: GrpP
0: PREFETCH
1: PREFETCHW
EndTable
GrpTable: GrpPDLK
0: MONTMUL
1: XSHA1
2: XSHA2
EndTable
GrpTable: GrpRNG
0: xstore-rng
1: xcrypt-ecb
2: xcrypt-cbc
4: xcrypt-cfb
5: xcrypt-ofb
EndTable