blob: 1731406586933739b137e0c6a8d48d3e29a1fa9b [file] [log] [blame]
#
# Makefile for nvmem drivers.
#
obj-$(CONFIG_NVMEM) += nvmem_core.o
nvmem_core-y := core.o
# Devices
obj-$(CONFIG_NVMEM_BCM_OCOTP) += nvmem-bcm-ocotp.o
nvmem-bcm-ocotp-y := bcm-ocotp.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_IMX_IIM) += nvmem-imx-iim.o
nvmem-imx-iim-y := imx-iim.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_IMX_OCOTP) += nvmem-imx-ocotp.o
nvmem-imx-ocotp-y := imx-ocotp.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_LPC18XX_EEPROM) += nvmem_lpc18xx_eeprom.o
nvmem_lpc18xx_eeprom-y := lpc18xx_eeprom.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_LPC18XX_OTP) += nvmem_lpc18xx_otp.o
nvmem_lpc18xx_otp-y := lpc18xx_otp.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_MXS_OCOTP) += nvmem-mxs-ocotp.o
nvmem-mxs-ocotp-y := mxs-ocotp.o
obj-$(CONFIG_MTK_EFUSE) += nvmem_mtk-efuse.o
nvmem_mtk-efuse-y := mtk-efuse.o
obj-$(CONFIG_QCOM_QFPROM) += nvmem_qfprom.o
nvmem_qfprom-y := qfprom.o
obj-$(CONFIG_ROCKCHIP_EFUSE) += nvmem_rockchip_efuse.o
nvmem_rockchip_efuse-y := rockchip-efuse.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID) += nvmem_sunxi_sid.o
nvmem_sunxi_sid-y := sunxi_sid.o
obj-$(CONFIG_NVMEM_VF610_OCOTP) += nvmem-vf610-ocotp.o
nvmem-vf610-ocotp-y := vf610-ocotp.o
obj-$(CONFIG_MESON_EFUSE) += nvmem_meson_efuse.o
nvmem_meson_efuse-y := meson-efuse.o