blob: 69fcf8d655c751bba63926a185863a1d0daad161 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_KS7010) += ks7010.o
ccflags-y += -DKS_WLAN_DEBUG=0
ks7010-y := michael_mic.o ks_hostif.o ks_wlan_net.o ks7010_sdio.o