blob: baee7611ba3d6a33cba69f73d107ed7d67008f94 [file] [log] [blame]
#
# Feature name: modern-timekeeping
# Kconfig: !ARCH_USES_GETTIMEOFFSET
# description: arch does not use arch_gettimeoffset() anymore
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | ok |
| arc: | ok |
| arm: | TODO |
| arm64: | ok |
| blackfin: | TODO |
| c6x: | ok |
| cris: | TODO |
| frv: | ok |
| h8300: | ok |
| hexagon: | ok |
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | ok |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | ok |
| nios2: | ok |
| openrisc: | ok |
| parisc: | ok |
| powerpc: | ok |
| s390: | ok |
| score: | ok |
| sh: | ok |
| sparc: | ok |
| tile: | ok |
| um: | ok |
| unicore32: | ok |
| x86: | ok |
| xtensa: | ok |
-----------------------