blob: 5e97a89420ef09ceaa6c8fb7d89c7ca771d955ef [file] [log] [blame]
#
# Feature name: tracehook
# Kconfig: HAVE_ARCH_TRACEHOOK
# description: arch supports tracehook (ptrace) register handling APIs
#
-----------------------
| arch |status|
-----------------------
| alpha: | TODO |
| arc: | ok |
| arm: | ok |
| arm64: | ok |
| blackfin: | ok |
| c6x: | ok |
| cris: | TODO |
| frv: | ok |
| h8300: | TODO |
| hexagon: | ok |
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | ok |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | ok |
| nios2: | ok |
| openrisc: | ok |
| parisc: | TODO |
| powerpc: | ok |
| s390: | ok |
| score: | TODO |
| sh: | ok |
| sparc: | ok |
| tile: | ok |
| um: | TODO |
| unicore32: | TODO |
| x86: | ok |
| xtensa: | TODO |
-----------------------